beroepsontwikkeling van sociaal werkers

Het is al best heel gewoon om met vragenlijsten deelnemers te vragen hoe ze een dienst of activiteit vonden. Maar betrek jij inwoners ook bij jouw eigen leer- en ontwikkelingsproces? Wat doe je volgens hen nou heel goed en waar kun je je nog verbeteren? In onze workshop op de Dag van de Sociaal Werker 2018 gingen we er met sociaal werkers over in gesprek.

Inwoners betrekken bij de ontwikkeling van je vakmanschap door om feedback te vragen; het gebeurt maar mondjesmaat, blijkt tijdens deze workshop. Er wordt vooral informatie opgehaald over de dienstverlening. Bijvoorbeeld met een klanttevredenheidsonderzoek, via een cliëntenraad of een klachtencommissie. 

Met de transformatie is de focus meer dan voorheen komen te liggen op ‘cliënt- en burgergericht werken’. Toch ligt het voor veel sociaal werkers nog niet voor de hand om inwoners actief om feedback op hun professioneel handelen te vragen. Daarom is het mooi te horen dat er ook plekken zijn waar dat al wel gebeurt. Bijvoorbeeld bij het ROC Tilburg, waar ze studenten leren om feedback op te halen bij inwoners. Reflectie gaat dan verder dan intervisie met collega’s: het maakt ook duidelijk of het eigen handelen door burgers als helpend ervaren wordt. Of in Utrecht, waar een organisatie heel bewust aan inwoners en andere stakeholders vraagt om feedback op proces, resultaat én professionals. Ook zijn er individuele sociaal werkers die persoonlijke feedback vragen om daarmee vanuit een ander perspectief naar hun eigen handelen te kijken. Een opbouwwerker vertelt hoe hij daarvoor inwoners op film vraagt te vertellen wat zij goed en minder goed aan hem vinden.

“Voor constructieve feedback moet je goed doorvragen. Je krijgt al snel sociaal wenselijke antwoorden. Daar moet je van wegblijven.”

In een aantal gemeenten wordt, samen met het programma Sociaal Werk Versterkt, de Adviesvangersmethode ingezet om van inwoners te leren. Hoe ervaren zij de hulp of het aanbod van het sociaal werk? En wat zou er beter kunnen? Met het geleerde wordt de hulp en/of het aanbod van sociaal werkers in de gemeente verbeterd.