beroepsontwikkeling van sociaal werkers

Het programma Sociaal Werk Versterkt is na drie jaar gestopt; de klus is geklaard. Met subsidie van VWS zijn de deelnemende partners samen met het werkveld stevig aan de slag gegaan met onder meer het beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker, de Beroepscode, het Register voor de Sociaal Werker en de online tool lereninsociaalwerk.nl. Alle producten van en verhalen over dit programma staan op de website van Sociaal Werk Versterkt.

Historie..

In 2016 startten Sociaal Werk Nederland, BPSW, BVjong, CNV, FNV, FCB, MBO raad, Movisie, LOC, Registerplein, Vereniging Hogescholen en de Werkplaatsen Sociaal Domein met subsidie van VWS het programma Sociaal Werk Versterkt. Sociaal Werk Nederland was programmamanager. Het ultieme en overkoepelende doel: bijdragen aan sterker sociaal werk. Daarvoor is het vakmanschap van professionals cruciaal.

Dé basis voor sociaal werkers

Zoals gezegd heeft dat een aantal mooie producten opgeleverd: een beroepscompetentieprofiel (BCP), een beroepscode en een beroepsregister voor sociaal werkers. Daarnaast zijn we in een aantal gemeenten via adviesvangers in gesprek gegaan met burgers. Van hen hoorden we wat ze nodig hebben en wanneer ze zich echt geholpen voelen. Het beeld dat daaruit komt hebben we gespiegeld aan de opvattingen en werkwijzen van professionals, sociaalwerkorganisaties en gemeenten. Dit leidde tot vijf gouden tips voor sociaal werkers en hun organisaties.

Leren en ontwikkelen met de Grote Drie

In het beroepscompetentieprofiel staat welke competenties je als sociaal werker in welzijn en maatschappelijke dienstverlening in huis moet hebben om nu, en in de nabije toekomst, goed invulling te geven aan je dagelijkse werk. Het BCP bevat zowel generieke competenties als vakspecifieke competenties voor de verschillende leefgebieden waarin sociaal werkers actief zijn.

In de Beroepscode voor de sociaal werker staan de normen van de beroepsgroep beschreven. De code ondersteunt sociaal werkers bij het (h)erkennen van en handelen bij ethische dilemma’s.

Het Register voor Sociaal Werkers bij het Registerplein biedt sociaal werkers richting en stimulans bij het op peil houden van hun competenties en het reflecteren op hun eigen handelen.

Maar naast deze Grote Drie zijn er nog veel meer producten beschikbaar om het leren en ontwikkelen van vakmanschap te stimuleren. Zoals de competentiewijzer waarmee je jezelf kunt ‘scoren’ op de competenties uit het BCP. En de online tool lereninsociaalwerk.nl waarmee je vanuit praktijksituaties aan de slag kunt met je competenties. Deze tool hebben we samen met ruim 30 sociaal werkers ontwikkeld.

Plannen voor mogelijk vervolg

Dankzij het programma Sociaal Werk Versterkt heeft de branche een stevige start gemaakt met het versterken en stimuleren van het vakmanschap in de branche. Daarmee is ook gevolg gegeven aan de motie professionalisering sociaal werk die in november 2015 kamerbreed is aangenomen.

Hoewel het programma officieel is afgerond zijn de partners in gesprek over een mogelijk vervolg. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de doorontwikkeling van het Register, een goede positie van sociaal werk op de arbeidsmarkt en verdere versterking en ondersteuning van het vakmanschap in de branche.