beroepsontwikkeling van sociaal werkers

Op 26 maart vond vanuit het programma Sociaal Werk Versterkt een gesprek plaats tussen diverse professionals in het Wijkteam Vlaardingen over hoe zij de vereiste expertise formuleren, hoe die verdeeld is over de diverse professionals en hoe zij deze expertise in samenwerking en samenhang inzetten voor de mensen, waar het om gaat. Vertegenwoordigers van landelijke (branche)organisaties ActiZ, VGN en Sociaal Werk Nederland reflecteerden vervolgens op de uitkomsten en bespraken wat zij kunnen leren en gebruiken in hun gezamenlijke verkenning van een nieuwe visie op de beroepsuitoefening in zorg en welzijn.

Doel

Het doel van de bijeenkomst was onder meer te toetsen of de systematiek van de zeven leefgebieden – zoals gebruikt in het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor het duiden van de competenties van de sociaal werker – helpt om te kijken naar en na te denken over de benodigde expertise van de diverse professionals in het sociaal domein. Deze systematiek werd toegepast vanuit de wetenschap dat inwoners vaak problemen hebben of kunnen krijgen op meerdere leefgebieden, wat vraagt om een effectieve, integrale aanpak van (vaak) verschillende professionals met verschillende expertise.

Lees het verslag van deze Wijkteamsessie

Download het artikel: Gummen en Gunnen