beroepsontwikkeling van sociaal werkers

Hier vind je een overzicht van professionaliseringsinitiatieven door het hele land.

Landelijke initiatieven op een rij

Op landelijk niveau zijn er de afgelopen jaren veel professionaliseringsinitiatieven in het sociaaldomein in gang gezet. Hieronder op een rij een aantal initiatieven die voor jou interessant kunnen zijn.

  • Gemeenten van de toekomst/Programma Sociaal Domein is een innovatieplatform voor het sociaal domein van gemeenten en ministeries. In dit programma worden praktische en pragmatische oplossingen gezocht voor complexe uitdagingen. Doel is samen schotten doorbreken en de mens écht centraal stellen. Middels hun website bieden zij een online kennis- en leerplatform.
  • De 14 Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. Ze werken aan (praktijk)onderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van de transities om antwoord te bieden op regionale vraagstukken in het brede sociale domein. De resultaten hiervan - in de vorm van publicaties en onderwijsmodules - vind je op hun website.
  • In Agenda Stad/Citydeals werken steden, de Rijksoverheid en maatschappelijke partners samen aan groei, leefbaarheid en innovatie van stedelijke netwerken in Nederland en Europa. City Deals staat daarbij voor concrete afspraken tussen steden/stedelijke gebieden rondom specifiek stedelijke transitie-opgaven. Het kan gaan om praktische oplossingen voor de energietransitie, veiligheid of sociale (leefbaarheids)vraagstukken. Meer hierover lees je op de website
  • Sociaal werkers die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming vinden informatie op de website van het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Het programma draagt bij aan de doelen van de Jeugdwet (2015) om nog betere hulp te bieden aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Beroepsontwikkeling van professionals in de sector en cliëntgericht werken staan daarbij centraal. 
  • Het TransitieBureau Wmo (VNG en VWS) ondersteunde gemeenten bij de transitie en implementatie van de Wmo 2015. Alle publicaties zijn. nog beschikbaar op vng.nl/wmo2015 en invoeringwmo.nl.
  • De Sociale Gemeente/Wmo to go was een gezamenlijk initiatief van het Verwey-Jonker Instituut en het ministerie van VWS. Het initiatief heeft in de afgelopen jaren veel innovaties geïnventariseerd en onderzocht, bijvoorbeeld over mantelzorg op maat, de samenhang tussen de Wmo en de Participatiewet, en burgerinitiatieven bij het ondersteunen van kwetsbare groepen. Meer hierover vind je op de website van het Verwey-Jonker Instituut.

Loopbaanpad uitstippelen

Tijdens onze workshop op de Dag van de Sociaal Werker 2018 gingen deelnemers onder meer in gesprek over het uitstippelen van hun loopbaanpad. Verschillende thema’s passeerden daarbij de revue. 

De startende sociaal werker 
De stageperiode, waarin een student praktijkervaring opdoet, valt of staat met de begeleiding door de organisatie. Na zijn studie moet hij direct aan de slag kunnen. Hij moet dus niet alleen over voldoende bagage beschikken, maar ook over goede!

Een aanvullende mogelijkheid om ervaring op te doen, die nog weinig bekend is, is het traineeship. Als afgestudeerd sociaal werker kun je - binnen een jaar na het behalen van je diploma - een jaar lang boven de bestaande formatie ingezet worden. Dat geeft ruimte om kennis te maken met alle aspecten van het werk. Belangrijk, want zo krijgt een startende collega voldoende tijd om zich in te werken en wordt hij niet meteen belast met een volledige workload.  

“Voldoende aandacht voor inwerken en de nieuwe werkomgeving is belangrijk. Daarmee houd je de nieuwe collega binnen boord.”

Regelingen in de cao Sociaal Werk
Een bekende regeling is het loopbaanbudget. In gesprek met de deelnemers bleek dat de inzet hiervan verschilt. Vaak zijn zij zoekende naar manieren om het budget te benutten voor hun eigen wensen en behoeften, zonder dat hun werkgever daarin sturend is. 

“Het loopbaanbudget helpt je, maar alleen als je zelf de verantwoordelijkheid pakt. Je moet niet gaan afwachten wat de organisatie wil.”

Een aantal deelnemers noemde ook de generatieregeling. Een instrument om het rustiger aan te kunnen doen als oudere werknemer, én om nieuwe instromers meer of eerder zekerheid te kunnen bieden in de vorm van een contract voor onbepaalde tijd. De cao Sociaal Werk biedt de mogelijkheid om met de eigen organisatie een generatieregeling af te spreken. In de praktijk maken nog weinig mensen hier gebruik van.

Zelfsturende teams
Deelnemers vertelden dat steeds meer organisaties werken met zelfsturende teams. De rollen van de teamleider worden dan herverdeeld onder de teamleden. In sommige organisaties is dit een vorm van bezuiniging en leidt het tot verhoging van de werkdruk. Maar er zijn gelukkig ook organisaties die dit proces juist inzetten om teamleden de mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen. Deze organisaties faciliteren hun mensen om invulling te geven aan hun teamrollen. Voor nieuwe werknemers wordt gezocht naar een teamrol die aansluit bij zijn of haar competenties.